Vad är BTA yta?

I Va-ansökan under punkt 5 typ av byggnad: Annan verksamhet står det att jag ska fylla i BTA yta. Vad är det och varför behöver ni de uppgifterna?

BTA står för Bruttototalarea och avser endast fastigheter i annan verksamhet dvs annan fastighet vilket innebär: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte jämställs med bostadsfastighet.

BTA beräknas enligt svensk standard SS21054:2009 vilken utgörs av summan av samtliga våningsplans area och mäts från byggnadsdelarnas utsida. I BTA räknas bland annat mellanvåning entresol det vill säga ett extra våningsplan.  

Skulle BTA uppdelas på skilda nyttjandeenheter eller efter funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i en skiljande vägg.

För byggnader med en "avvikande" arkitektur är det andra regler för hur man räknar ut BTA för vidare information se: Svensk Standard SS 21054:2020

Våningsyta är ett liknande begrepp som kan finnas i äldre detaljplaner som reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.  

Bruttoarean används i flera sammanhang, exempelvis vid planbestämmelser, fastighetsvärderingar eller avgiftsberäkningar inom taxeberäkning inom VA området.

Mer om hur taxan beräknas efter BTA finns i Miljötekniks Va-taxa under punkt 3 och punkt 5.3.

Svaren du lämnar innebär att får vi tillgång till er BTA via er VA ansökan vilket underlättar och påskyndar vår handläggningsprocess.
Jens
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.